marshtide: (Mymlan)
[personal profile] marshtide
listorna

Entropin ska inte vinna den här gången! För nu har jag LISTOR!

--men seriöst, den här är nånting som läkaren sa att jag borde göra. Bestämmer hur jag ska organisera dagarna, skriver en lista och gör som jag har planerat så mycket som möjligt. Det har jag gjort innan och det hjälpte ganska mycket, så nu prövar jag igen.

På den röda listan står vardagliga saker, som ge lite struktur. Jag skriver ner också allting jag vill/måste göra - annars glömmer jag mycket och senare får ångest.

(Jaaaaaaaa, jag skriver skitdåligt på svenska, och jag bryr mig inte om det heller. Idag skiter jag i grammatiken. :D)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

marshtide: (Default)
Toft

December 2012

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 31     

Style Credit

Page generated Sep. 22nd, 2017 07:59 am
Powered by Dreamwidth Studios

Expand Cut Tags

No cut tags

Most Popular Tags