marshtide: (Default)
[personal profile] marshtide
"Att säga "vi måste tala om gränser i sex" förändrar inget - sprängkraften ligger i att faktiskt göra det." (Det räcker nog för varning? Diskussion om personliga gränser och sexuell övergrepp, förstås.)

Prata om det

Jag har inte velat prata om det av Anna-Karin Lind

Därför prata vi inte om det av Martin Halldin

Känns självklart att man bör prata om det, men det är också klart att vi ofta vill inte. Jag har ju inte velat prata om det heller. Det finns många saker som jag har helt enkelt aldrig pratat om för nån och har nästan inte orkat tänka på, mer och mindre traumatisk, saker som jag skäms för eller är arg över eller både och. Jag har inte haft en bra förhållande med min egen kropp, jag har inte haft respekt för mig själv, jag har inte vågat sätta gränser.

Många av oss har inte haft nån som har lärt oss att göra det. Vi har behövde lära det själv, och det har tagit tid, och vi har hamnat i idiotiska, obekväma eller farliga situationer medan vi har lärt.

Och vi har inte känt att vi prata om det. För att det inte kändes så allvarlig. Eller så var det våra egna fel. Eller... det finns ju många möjliga skäl.

Men det är nog dags for mig att prata om det snart. Vi får se om jag känner mig tillräcklig modig.

Tyckte att några av er som kan svenska skulle vara intresserad av diskussionen ändå.

(Summary: The Swedish feminist part of the internet talks about sex and boundaries. Hoorah, people having interesting conversations in the wake of THE ENTIRE INTERNET NAY WORLD being stupid in countless different directions re: Assange.)

(P.S.: this entire discussion was apparently started by Johanna Koljonen, of Nördorama, which is still the best radio programme evah.)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

marshtide: (Default)
Toft

December 2012

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 31     

Style Credit

Page generated Apr. 22nd, 2019 04:03 am
Powered by Dreamwidth Studios

Expand Cut Tags

No cut tags

Most Popular Tags