marshtide: (Mist)
[personal profile] marshtide
Vad konstigt det blir med språk.

Svenska är mitt vardagsspråk just nu. Jag pratar det med Valborg och J och restan av deras familj. Jag prata ju engelska ibland med Valborg, och ibland prata jag med mamma på telefon, men jag tror att jag prata svenska mer ofta. Jag kan kommunicera på svenska; folk komma oftast att förstå vad jag menar och jag kan ge uttryck till ganska komplicerade idéer och känslor, ännu om jag gör det på ett ovanligt, konstigt eller felaktigt sätt.

Däremot kan jag ju inte kommunicera allting som jag kan på engelska. Och dessutom uttrycker jag mig på svenska som om jag pratade engelska ibland. Engelska är mitt modersmål, det har strukturerat/skapat mitt sätt att tänka och kommunicera i 24 år. Och jag är t.o.m. rätt bra på engelska.

Men det är ändå svenska som jag tänker i just nu, en stor del av tiden. Om jag letar efter ett ord så kommer det svenska ordet snabbare. Så ibland känns det som om jag översätta tillbaka till engelska (från ett språk som jag är bara OK på)... oj.

Vet inte riktig vad jag vill säger med det här, utan möjligen att allt är helt blandat i huvudet just nu när det gäller språk!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

marshtide: (Default)
Toft

December 2012

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 31     

Style Credit

Page generated Apr. 22nd, 2019 04:03 am
Powered by Dreamwidth Studios

Expand Cut Tags

No cut tags

Most Popular Tags