marshtide: (Default)
[personal profile] marshtide
Två dikter av Tomas Tranströmer. Jag har inte läst mycket Tranströmer, men jag fortsätter att läsa några stycke då och då, och jag blir helt fascinerad av dem. De här har fastnat på nåt sätt:

Stenarna

Stenarna som vi kastat hör jag
falla, glasklara genom åren. I dalen
flyger ögonblickets förvirrade
handlingar skränande från
trädtopp till trädtopp, tystnar
i tunnare luft än nuets, glider
som svalor från bergstopp
till bergstopp tills de
nått de yttersta platåerna
utmed gränsen för varat. Där faller
alla våra gärningar
glasklara
mot ingen botten
utom oss själva.Kväll - morgon

Månens mast har murknat och seglet skrynklas.
Måsen sväver drucken bort över vattnet.
Bryggans tunga fyrkant är kolnad. Snåren
dignar i mörkret.

Ut på trappan. Gryningen slår och slår i
havets gråstensgrindar och solen sprakar
nära världen. Halvkvävda sommargudar
famlar i sjörök.(Jag har nog stavat fell tusen gånger, den här datorn vill bara kontrollera stavning på engelska och jag är för trött för att kolla efter varje ord... Ni förstår ändå, skulle jag tro.)

(I'm posting about Swedish poetry which I have no idea how to translate. I know they have been translated, but am a. sceptical as to how well tranströmer translates and b. haven't got around to looking for translations online yet.)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

marshtide: (Default)
Toft

December 2012

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 31     

Style Credit

Page generated Apr. 22nd, 2019 04:20 am
Powered by Dreamwidth Studios

Expand Cut Tags

No cut tags

Most Popular Tags